دعوت از دوستان

دعوت از دوستان

شما می توانید از شماره تلفن همراه خود برای دعوت از دوستان استفاده کنید
امتیاز دریافتی در این بازی : 0

وارد شوید

دعوت از دوستان

تعداد افراد دعوت شده

0 نفر

با دعوت هر نفر به اکسیر شما می توانید 30 هزار امتیاز رایگان دریافت کنید و پس از تکمیل دعوت 10 نفر از اعتبار خود استفاده کنید